Position: Codes postaux > Viêt-Nam > Nombre > 2.... > 200000 >

200000 Code postal, Viêt-Nam

Code postal 200000 (Trouvé 188 articles lieu(x)): An Sinh, Ba Chẽ, Bắc Sơn, Bạch Đằng, Bãi Cháy, Bản Sen, Bằng Cả, Bình Dân, Bình Dương, Bình Khê, Bình Liêu, Bình Ngọc, Cái Chiên, Cai Rang, Cẩm Bình, Cẩm Ðông, Cẩm Hà, Cẩm La, Cẩm Phú, Cẩm Sơn, Cẩm Tây, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Thịnh, Cẩm Thuỷ, Cẩm Trung, Cao Thắng, Cao Xanh, Cô Tô, Cộng Hoà, Cộng Hòa, Cong Island, Cửa êng, Đại Bình, Dai Dùc, Ðài Xuyên, Đại Yên, Đầm Hà, Dam Nha Mac, Dân Chủ, Đång Tiên, Đạp Thánh, Điền Công, Điền Xá, Ðoàn Kết, Đồn Đạc, Đông Hải, Đồng Lâm, Đông Mai, Đông Ngũ, Đồng Rui, Đồng Sơn, Đồng Tâm, Đông Triều, Đồng Văn, Ðông Xá, Đức Chính, Dực Yên, Đường Hoà, Dương Huy, Giếng Đáy, Hà An, Hà Khánh, Hà Khẩu, Hà Lầm, Hà Lâu, Hạ Long, Hà Phong, Hà Trung, Hà Tu, Hải Đông, Hải Hòa, Hải Lạng, Hải Sơn, Hải Tiến, Hải Xuân, Hải Yên, Hiệp Hòa, Hòa Bình, Hòa Lạc, Hoàng Quế, Hoàng Tân, Hoanh Mô, Hòn Gai, Hồng Hà, Hồng Hải, Hồng Phong, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Húc Động, Hưng Đạo, Hùng Thắng, Ka Long, Kim Sơn, Kỳ Thượng, Lê Lợi, Liên Hòa, Liên Vị, Lục Hồn, Lương Mông, Mạo Khê, Minh Cầm, Minh Châu, Minh Thành, Mông Dương, Nam Hòa, Nam Khê, Nam Sơn, Ngọc Vừng, Nguyễn Huệ, Ninh Dương, Phong Cèc, Phong Cốc, Phong Dụ, Phong Hải, Phú Hải, Phuong Đồng, Phương Nam, Quan Lạn, Quảng An, Quảng Chính, Quảng Điền, Quảng Đức, Quang Ha, Quang Hanh, Quảng La, Quảng Lâm, Quảng Lợi, Quảng Long, Quảng Minh, Quảng Nghĩa, Quảng Phong, Quảng Sơn, Quảng Tân, Quảng Thắng, Quảng Thành, Quảng Thịnh, Quang Trung, Quảng Trung, Quảng Yên, Sơn Dương, Sông Khoai, Tân An, Tân Bình, Tân Dân, Tân Lập, Tân Việt, Thắng Lợi, Thánh Lâm, Thánh Lân, Thánh Sơn, Thoi Day Island, Thống Nhất, Thượng Yên Công, Thủy An, Tiền An, Tiên Lãng, Tiền Phong, Tiến Tới, Tiên Yên, Tình Húc, Trà Cổ, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Tràng An, Tràng Lương, Trới, Trưng Vương, Tuần Châu, Vạn Ninh, Van Vuoc Island, Vạn Yên, Vàng Danh, Việt Dân, Việt Hưng, Vĩnh Thực, Vĩnh Trung, Vô Ngại, Vũ Oai, Xuân Sơn, Yên Đức, Yên Giang, Yên Hải, Yên Hưng, Yên Than, Yên Thánh, Yên Thọ, Yết Kiêu. Pour les autres codes postaux de Viêt-Nam cliquez ici.

Coordonnées GPS moyenne pour code postal 200000: 21.168, 107.219

Liste des villes:
>> An Sinh 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.16892,106.5344
>> Ba Chẽ 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.2681,107.29022
>> Bắc Sơn 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.6052,107.87863
>> Bạch Đằng 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.95138,107.08733
>> Bãi Cháy 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.96501,107.03626
>> Bản Sen 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.96937,107.44705
>> Bằng Cả 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.0772,106.85808
>> Bình Dân 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.16033,107.44279
>> Bình Dương 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.10895,106.46795
>> Bình Khê 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.12897,106.59073
>> Bình Liêu 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.52496,107.39597
>> Bình Ngọc 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.46104,107.98887
>> Cái Chiên 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.30739,107.73197
>> Cai Rang 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.06328,107.42901
>> Cẩm Bình 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.00419,107.28466
>> Cẩm Ðông 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.01523,107.2968
>> Cẩm Hà 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.10705,107.34441
>> Cẩm La 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.91672,106.81139
>> Cẩm Phú 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.01948,107.33139
>> Cẩm Sơn 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.01604,107.31073
>> Cẩm Tây 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.02583,107.28391
>> Cẩm Thạch 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.00535,107.25124
>> Cẩm Thành 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.00971,107.27796
>> Cẩm Thịnh 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.00449,107.35151
>> Cẩm Thuỷ 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.00955,107.26441
>> Cẩm Trung 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.00901,107.27096
>> Cao Thắng 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.96813,107.09549
>> Cao Xanh 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.9752,107.08113
>> Cô Tô 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.96615,107.7649
>> Cộng Hoà 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.15804,107.361
>> Cộng Hòa 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.94915,106.82657
>> Cong Island 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.85957,106.90819
>> Cửa êng 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.03491,107.35482
>> Đại Bình 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.31791,107.56483
>> Dai Dùc 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.42907,107.42764
>> Ðài Xuyên 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.20738,107.48358
>> Đại Yên 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.97514,106.92278
>> Đầm Hà 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.31858,107.60276
>> Dam Nha Mac 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.88752,106.78018
>> Dân Chủ 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.07121,106.92165
>> Đång Tiên 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.05766,107.77919
>> Đạp Thánh 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.29383,107.10267
>> Điền Công 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.00008,106.78203
>> Điền Xá 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.36247,107.29741
>> Ðoàn Kết 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.09737,107.41225
>> Đồn Đạc 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.2036,107.24645
>> Đông Hải 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.33513,107.51797
>> Đồng Lâm 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.1146,107.01589
>> Đông Mai 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.00522,106.8229
>> Đông Ngũ 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.34439,107.45659
>> Đồng Rui 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.22173,107.40254
>> Đồng Sơn 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.17828,107.01891
>> Đồng Tâm 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.58521,107.43678
>> Đông Triều 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.08377,106.51156
>> Đồng Văn 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.56673,107.57416
>> Ðông Xá 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.02058,107.40385
>> Đức Chính 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.09622,106.52159
>> Dực Yên 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.35646,107.53984
>> Đường Hoà 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.41707,107.64344
>> Dương Huy 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.0584,107.23937
>> Giếng Đáy 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.98239,107.02091
>> Hà An 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.90053,106.85875
>> Hà Khánh 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.00083,107.13148
>> Hà Khẩu 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.98081,106.99391
>> Hà Lầm 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.97296,107.11342
>> Hà Lâu 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.47854,107.27328
>> Hạ Long 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.87729,107.00792
>> Hà Phong 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.96319,107.16786
>> Hà Trung 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.96903,107.12274
>> Hà Tu 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.95684,107.14753
>> Hải Đông 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.53821,107.87325
>> Hải Hòa 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.52421,108.02243
>> Hải Lạng 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.28273,107.37578
>> Hải Sơn 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.60584,107.7891
>> Hải Tiến 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.52922,107.83517
>> Hải Xuân 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.49615,107.99142
>> Hải Yên 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.53514,107.91842
>> Hiệp Hòa 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.95791,106.79876
>> Hòa Bình 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.08837,107.20806
>> Hòa Lạc 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.52621,107.96829
>> Hoàng Quế 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.05561,106.63898
>> Hoàng Tân 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.93615,106.91861
>> Hoanh Mô 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.58611,107.48815
>> Hòn Gai 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.95169,107.07283
>> Hồng Hà 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.94572,107.12323
>> Hồng Hải 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.94973,107.10634
>> Hồng Phong 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.07475,106.50186
>> Hồng Thái Đông 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.05788,106.69177
>> Hồng Thái Tây 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.05531,106.66798
>> Húc Động 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.48228,107.48446
>> Hưng Đạo 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.06378,106.52808
>> Hùng Thắng 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.96454,107.005
>> Ka Long 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.52949,107.95962
>> Kim Sơn 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.06941,106.55951
>> Kỳ Thượng 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.18622,107.15139
>> Lê Lợi 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.02005,107.02848
>> Liên Hòa 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.87983,106.84177
>> Liên Vị 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.87225,106.82633
>> Lục Hồn 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.54713,107.43383
>> Lương Mông 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.26734,107.02691
>> Mạo Khê 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.06538,106.60402
>> Minh Cầm 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.23152,107.05911
>> Minh Châu 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.0277,107.57335
>> Minh Thành 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.99791,106.8681
>> Mông Dương 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.1132,107.29993
>> Nam Hòa 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.91985,106.79101
>> Nam Khê 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.02633,106.81881
>> Nam Sơn 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.25046,107.30336
>> Ngọc Vừng 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.8037,107.3866
>> Nguyễn Huệ 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.08931,106.45656
>> Ninh Dương 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.51239,107.94853
>> Phong Cèc 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.87369,106.77266
>> Phong Cốc 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.89415,106.81576
>> Phong Dụ 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.41116,107.3785
>> Phong Hải 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.90713,106.82844
>> Phú Hải 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.43775,107.76132
>> Phuong Đồng 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.06092,106.72617
>> Phương Nam 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.01777,106.69558
>> Quan Lạn 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.85631,107.45211
>> Quảng An 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.41287,107.52002
>> Quảng Chính 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.45771,107.73272
>> Quảng Điền 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.38568,107.76484
>> Quảng Đức 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.56914,107.69261
>> Quang Ha 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.45101,107.75368
>> Quang Hanh 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.98985,107.21089
>> Quảng La 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.07475,106.87565
>> Quảng Lâm 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.44457,107.56102
>> Quảng Lợi 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.38291,107.58374
>> Quảng Long 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.45339,107.70056
>> Quảng Minh 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.46125,107.77472
>> Quảng Nghĩa 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.5313,107.78112
>> Quảng Phong 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.39388,107.71474
>> Quảng Sơn 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.52507,107.61228
>> Quảng Tân 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.36474,107.58786
>> Quảng Thắng 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.49068,107.78364
>> Quảng Thành 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.50413,107.73811
>> Quảng Thịnh 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.47668,107.71793
>> Quang Trung 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.03348,106.7796
>> Quảng Trung 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.43891,107.74807
>> Quảng Yên 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.93941,106.80284
>> Sơn Dương 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.05358,106.97692
>> Sông Khoai 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.97872,106.81032
>> Tân An 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.93826,106.87294
>> Tân Bình 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.36243,107.63724
>> Tân Dân 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.14395,106.88622
>> Tân Lập 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.27085,107.54168
>> Tân Việt 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.11227,106.52249
>> Thắng Lợi 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.89979,107.21133
>> Thánh Lâm 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.31761,107.14772
>> Thánh Lân 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.11361,107.90971
>> Thánh Sơn 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.30238,107.2107
>> Thoi Day Island 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.2285,107.59003
>> Thống Nhất 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.04296,107.0958
>> Thượng Yên Công 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.12176,106.73911
>> Thủy An 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.08485,106.47646
>> Tiền An 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.94269,106.84352
>> Tiên Lãng 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.31043,107.43007
>> Tiền Phong 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.85977,106.79841
>> Tiến Tới 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.42009,107.7356
>> Tiên Yên 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.33136,107.39135
>> Tình Húc 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.5308,107.39907
>> Trà Cổ 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.48448,108.0436
>> Trần Hưng Đạo 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.95571,107.08303
>> Trần Phú 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.53436,107.97159
>> Tràng An 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.10371,106.54931
>> Tràng Lương 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.13397,106.66224
>> Trới 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.03391,106.98827
>> Trưng Vương 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.02879,106.79507
>> Tuần Châu 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.92874,106.98429
>> Vạn Ninh 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.45799,107.9363
>> Van Vuoc Island 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.24436,107.61575
>> Vạn Yên 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.14091,107.5739
>> Vàng Danh 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.11497,106.80722
>> Việt Dân 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.10978,106.50132
>> Việt Hưng 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.98984,106.97268
>> Vĩnh Thực 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.37693,107.96434
>> Vĩnh Trung 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.36237,107.87778
>> Vô Ngại 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.51851,107.34684
>> Vũ Oai 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.08589,107.14422
>> Xuân Sơn 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.08379,106.55391
>> Yên Đức 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.02544,106.62893
>> Yên Giang 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.94196,106.78775
>> Yên Hải 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.89488,106.79698
>> Yên Hưng 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.84166,106.84375
>> Yên Than 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.35541,107.36297
>> Yên Thánh 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.01399,106.74783
>> Yên Thọ 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 21.06083,106.61804
>> Yết Kiêu 200000, Quảng Ninh, Đông Bắc, Les coordonnées GPS: 20.96083,107.07618